Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
 
 
.
 

Et inkluderende samfunn

Norge er et mangfoldig, flerkulturelt samfunn. Alle mennesker i Norge må gis lik mulighet til arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnslivet. Målet er et romslig samfunn der alle opplever at de blir vurdert som enkeltindivider, uansett tro, etnisitet eller kulturell bakgrunn.

Norge er forpliktet til å sikre alle som bor i landet grunnleggende menneskerettigheter, og til å bekjempe rasisme og diskriminering. SV vil sikre minoritetenes rettsvern ved å styrke lovverket. I tillegg vil SV støtte at det opprettes et ombud mot etnisk diskriminering.

Trakassering, rasisme og vold rettet mot etniske minoriteter må bekjempes aktivt, blant annet ved at politiet følger nøye med i utviklingen i de høyreekstreme miljøene. SV vil foreslå tiltak mot rekruttering til nynazistiske miljøer og at bruken av straffeloven skjerpes for å forhindre diskriminering, trakassering og vold. Skal lovgivningen virke etter sin hensikt, må politi og domstoler ha innsikt og kompetanse på feltet.

En forutsetning for en vellykket integrasjon i et flerkulturelt samfunn er gjensidig tillit og respekt. Det må derfor være rom for forskjell i levemåter, religioner og kultur. SV vil arbeide mot forbud mot klesdrakt eller bruk av kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet.

En god offentlig skole hvor alle elever med ulik bakgrunn møtes som likeverdige, er det viktigste bidraget til et framtidig inkluderende samfunn.

SV vil arbeide for å styrke fellesskolen og unngå privatskoler.

SV vil foreslå å fjerne den kristne formålsparagrafen og erstatte KRL-faget i skolen med et livssynsnøytralt og inkluderende fag.

Barn bosatt i Norge har rett til opplæring. Det er forbudt å frata barn denne retten, blant annet ved å ta barn ut av skolen uten skolemyndighetenes godkjennelse. SV vil styrke arbeidet for å sikre alle barn en fullverdig utdannelse.

Mennesker med minoritetsbakgrunn diskrimineres på arbeidsmarkedet, blant annet ved at de ikke blir innkalt til jobbintervju når de har et navn som er av utenlandsk opprinnelse. Dette problemet forsterkes når arbeidsløsheten er høy. Kampen for full sysselsetting er derfor en viktig del av kampen for et rettferdig flerkulturelt samfunn. Handlingsplanen for rekruttering av minoritetsspråklige til offentlig sektor har ikke ført til flere ansettelser av minoritetsspråklige. Mennesker med minoritetsbakgrunn er fremdeles grovt overrepresentert på ledighetsstatistikken. SV foreslår derfor å innføre kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere ved ansettelser i offentlig sektor. Målet er at arbeidslivet skal gjenspeile befolkningens sammensetning.

Maktubalansen mellom kjønnene innebærer at mange kvinner med minoritetsbakgrunn diskrimineres, både på grunn av hudfarge, etnisk bakgrunn og tradisjon og fordi de er kvinner. SV vil arbeide for at kvinner med minoritetsbakgrunn likestilles med menn. Denne likestillingen innebærer at kvinnene blir økonomisk uavhengige, får adgang til deltakelse i samfunnslivet og får makt over egen kropp og seksualitet.

Tvangsekteskap er ulovlig. Unge kvinner og menn har rett til selv å ta sine valg uavhengig av tradisjonelle maktstrukturer. Det er opp til hver enkelt å bestemme med hvem og når en kan gifte seg. SV er mot å vedta lover som har til formål å hindre at mennesker gifter seg med hverandre og bor sammen. SV vil endre rammen for forsørgerplikten ved familiegjenforening.

Kjønnslemlestelse er ulovlig, uansett hva tradisjonen eller kulturen sier om det. SV vil styrke arbeidet mot kjønnslemlestelse gjennom informasjon, utbygd skolehelsetjeneste og helsetjeneste for ungdom. SV vil foreslå påbud om offentlig påtale ved kjønnslemlestelse.

Mange barn og ungdommer med minoritetsbakgrunn har problemer på skolen, blant annet fordi de ikke kan godt nok norsk. SV vil øke deres språkkompetanse ved å gi elevene bedre tilbud både i norsk og den enkelte elevs morsmål. Barnehage er en viktig arena for å lære seg norsk. SV vil derfor begynne med å innføre gratis kjernetid i barnehager i områder der konsentrasjonen av språklige minoriteter er høy.

Mennesker som kommer til Norge for å søke asyl, har rett til human behandling av myndighetene. Dette gjelder også dem som får avslag på sin søknad. Staten må sikre rimelige levekår for dem som av ulike grunner ikke kan sendes tilbake.

Flyktninger og asylsøkeres situasjon på mottakene må forbedres både økonomisk og sosialt gjennom å tilby norskopplæring, velferdstilbud og psykiatrisk hjelp. Rettssikkerheten må forbedres for asylsøkere både i forhold til advokatbistand, tilgang til utlendingsmyndighetenes beslutningsgrunnlag og i forhold til 48-timersprosedyren.

Mindreårige enslige asylsøkere skal være et ansvar for barnevernet på lik linje med norske barn uten foreldre og foresatte. SV vil arbeide for at de får tettere oppfølging, og tilrettelegge for at de får de samme muligheter som andre barn som vokser opp i Norge.

 

Kilde: Sv.no