Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
 
 
 

Flyktninger og innvandring

 

Det er i dag millioner av flyktninger av verden i eksil. De er tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av forfølgelse, krig og konflikt. Enda flere lever på flukt inne i sitt eget land. Mennesker på flukt risikerer fengsel, tortur og kanskje død på grunn av sine meninger eller stilling i samfunnet. Derfor slår internasjonal rett fast at mennesker i slike situasjoner har rett på beskyttelse. 

 

Arbeiderpartiet står for en human, solidarisk og rettssikker flyktningpolitikk. Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker i nød. Vi bygger vår asyl- og flyktningpolitikk på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetserklæringen og flyktningkonvensjonen. Her har vi forpliktet oss til å ta imot et visst antall kvoteflyktninger gjennom FN i tillegg til de som søker opphold på individuelt grunnlag. Skal flyktningpolitikken være rettferdig er det viktig å ha klare regler og internasjonalt samarbeid. Grunnløse asylsøknader og misbruk av asylordningen må hindres slik at det ikke får ødelegge for de som har et faktisk behov for beskyttelse.

 

Norsk innvandringspolitikk er regulert. Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området må ha kompetanse det er særlig behov for. Arbeiderpartiet vil opprettholde dette kravet. Samtidig må vi ikke bidra til å tappe fattige land for verdifull arbeidskraft. Utvidelsen av antall EU-land, har imidlertid muliggjort en arbeidsinnvandring i større omfang enn tidligere. Arbeiderpartiet er positiv til den nye arbeidskraftinnvandringen som kommer som en følge av EU utvidelsen, og mener at de må bys de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere. For å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår overholdes ved arbeid i Norge, vil vi ta initiativ til en bred vurdering av om lovverk og virkemidler knyttet til utstasjonering av arbeidstakere, allmenngjøring av tariffavtaler, håndheving og kontroll er hensiktsmessig utformet.

 

Arbeiderpartiet vil:

 • Bidra til en større internasjonal innsats for internt fordrevne flyktninger.
 • Øke kvoten for overføringsflyktninger fra FN til 1500 personer i året.
 • Forsere arbeidet med utsendelse av utlendinger med ulovlig opphold og intensivere arbeidet med å få til returavtaler med flere land.
 • Øke ressursene og gjennomgå regelverk for å sikre en bedre kontroll med og oppfølging av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.
 • Etablere kompetansemottak for asylsøkere og flyktninger med traumatiske opplevelser bak seg, slik at de kan gis et godt behandlingstilbud.
 • Forbedre vilkårene for enslige flyktningbarn som kommer til Norge.
 • At såkalte ureturnerbare asylsøkere som samarbeider med norske myndigheter om hjemreise, ikke må fratas dagens støtte. For asylsøkere med endelig avslag som har muligheter til frivillig å reise, men som nekter å samarbeide bør det vurderes bosetting i egnede mottak, samtidig som arbeidet med uttransportering må intensiveres.
 • Gi Utlendingsdirektoratet innsyn i strafferegisteret slik at kvinner kan opplyses om at ektefelle er dømt for vold eller utukt.
 • At norske statsborgere som er dømt for vold mot ektefelle skal få 5- års karantene før vedkommende kan få familiegjenforening med ny utenlandsk ektefelle.
 • Engasjere oss aktivt på europeisk plan for å hindre at EUs nye tjenestedirektiv svekker muligheten til å håndheve nasjonale lønns- og arbeidsvilkår.
 • Ta bort underholdskravet for de som har fått opphold på humanitært grunnlag.
 • At asylsøkere som har fått endelig avslag må samarbeide med norske myndigheter. I de tilfeller der en samarbeider med norske myndigheter om utreise, men der utreise av ulike årsaker ikke er mulig, skal disse få ny mulighet til å få sin sak behandlet.
 • At barnevernet skal ha omsorgsansvaret for unge enslige asylsøkere.

 

Kilde: Arbeiderpartiet.no