Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 

§ 1       Formål/arbeidsoppgaver

SARFIs formål er å arbeide helhetlig med et vidt spekter av spørsmål relatert til integreringspolitikk.

1.1  SARFI er en flerkulturell organisasjon som vil arbeide med å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom alle borgere i samfunnet uansett bakgrunn og tilhørighet.

1.2  SARFI skal gjennom sine prosjekter bidra med rask og effektiv integrering av borgere med utenlandsk bakgrunn i det norske flerkulturelle samfunn.

1.3  SARFI skal gjennom et aktivt informasjonsarbeid rettet mot majoriteten kjempe mot fremmedfrykt i samfunnet. Organisasjonen skal delta aktivt i kampen mot rasisme og diskriminering av etniske minoriteter i Norge.

1.4  SARFI vil arbeide aktivt for å bevare og forsvare en god livskvalitet for asylsøkere mens de bor i Norge. Organisasjonen skal arbeide for at asylsøkere får et verdig tilbud i asylmottakene. SARFI skal ikke være en aktør når det gjelder den juridiske delen av asylforvaltningen.

 

§ 2       Verdigrunnlag – tilknytning

SARFI er en selvstendig og uavhengig gruppe uten politisk eller religiøs tilknytning. 

"Solidaritet – Likeverd – Respekt" er SARFIs verdigrunnlag. Alt arbeid som blir drevet av SARFI eller i samarbeid med andre partnere skal gjenspeile disse verdiene. SARFI skal ikke under noen omstendighet drive med arbeid, aktiviteter eller prosjekter av kommersielle årsaker. SARFI kan delta i prosjekter som er konkurranseutsatt under forutsetning av at kvaliteten og innholdet i prosjektet kan ivaretas.

SARFI skal ta politisk standpunkt i saker som berører SARFIs formål. SARFI vil vise solidaritet med andre aktører om saker som berører integreringsspørsmål hvis disse sakene gjenspeiler våre verdier og formål.

                                                                                   

§ 3       Arbeidsfelt

SARFI skal jobbe gjennom forskjellige arbeidsgrupper som har i oppgave å utarbeide arbeidsprogrammer for arbeidsfeltene SARFI vil jobbe for. Følgende arbeidsområder er vedtatt:

 • Bolig
 • Arbeid
 • Samfunnsinformasjon til folk med utenlandsk bakgrunn 
 • Informasjonsformidling til etnisk norske om det flerkulturelle samfunn
 • Arbeide aktiv mot rasisme og fremmedfrykt
 • Skape nettverk mellom minoritet og majoritet
 • Utarbeide tilstandsrapport om asylsøkere i landet
 • Utarbeide tilstandsrapport om asylmottakene i landet
 • Arbeide aktiv med å fastsette minimumskrav for standarden på asylmottak
 • Utarbeide et felles informasjonsprogram for asylmottakene

 

§4        Samarbeid

Et godt integreringsarbeid i Norge forutsetter tett samarbeid mellom organisasjoner og aktører som arbeider på feltet. Derfor søker SARFI samarbeid med organisasjoner som gjenspeiler vårt verdigrunnlag.

 

§5        Organisasjon  

5.1 Styret SARFIs styre skal bestå av opptil 6 personer. Styrelederen velges av styret med  2/3 flertall ved votering. Det er et mål at den faglige kompetansen i styret skal være variert, slik at styret har best mulig forutsetning for å jobbe helhetlig. 

Alt arbeid SARFI bedriver skal godkjennes av styret, og sees i sammenheng med §§ 1 og 2.

Nye arbeidsgrupper kan opprettes ved behov, ved styrets godkjennelse. 

5.2 Rådet Kompetanserådet er fagorganet i organisasjonen. Alt prosjekter og arbeid som berører asyl og integreringsarbeidet, samt oppretting av nye enheter/arbeidsgrupper må først behandles i rådet og få godkjenning ved minst 2/3 flertall før styret kan gi sin formelle godkjenning.

Dersom et forslag/sak ikke oppnår 2/3 flertall stemmer i to rådsmøter, sendes saken til styret for behandling.

5.3 Administrasjon Styret godkjenner og utnevner administrasjonslederen. Lederen har mandat til å lede administrasjonen i samsvar med faste retningslinjer som styret har vedtatt. Lederen skal sørge for at det er jevn fordeling mellom minoritets- og majoritetsgrupper. Videre skal lederen sørge for at kvinner er representert med minst 40% både i arbeidsgrupper og  andre lederverv. 

5.4 Medlemskap SARFI er en medlemsorganisasjon. Alle som aksepterer og forplikter seg til verdigrunnlaget i organisasjonen kan bli medlem. Organisasjonen skal ikke drive med aktiv verving av medlemmer.

           

§ 6       Møter

Årsmøter avholdes april måned hvert annet år.

Styremøter avholdes 1 gang hvert kvartal fra 2004. I 2003 skal det avholdes seks styremøter fra opprettelsen.

Styrelederen, 2/3 del av medlemmene i styret og administrasjonslederen kan innkalle styret til ekstraordinært styremøte. Administrasjonslederen er berettiget til å delta i alle styremøter men har ikke stemmerett. I styremøtet skal følgende saker behandles:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Behandle budsjett og vedta nye budsjett
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med SARFIs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Gjennomgang av kvartalets aktiviteter, resultat og problemstilinger
 • Eventuelle vedtektsendringer ligger i styrets mandat.

Rådet er styrets fagorgan. I rådsmøter skal følgende gjennomgåes:

 • Status for eksisterende prosjekter, fremgang/problemstillinger og forslag for løsning
 • Nye prosjekter
 • Gjennomgang av aktuelle saker i samfunnet
 • Forberede forslag til nye vedtekter for styret
 • Forberede saker og forslag til styret

                                   

§ 7       Grupper /avdelinger

Opprettelse av nye arbeidsgrupper må skje ved at styre vedtar det.

SARFI består i dag av tre enheter.

 • Integreringsenheten
 • Informasjonsenheten
 • Web gruppe

 

§ 8       Endringer

§§1, 2 og  9 kan ikke endres.

Alle endringer i SARFIs policy skal være i samsvar med § 1 og § 2 og må godkjennes i styret med 2/3 flertall.

Hver person i SARFI kan fremme forslag til styret/rådet om endringer og forbedringer. Styre oppfordrer administrasjonslederen til å invitere personer til råds- og evt. styremøter for å fremlegge forslag direkte. Administrasjonen pålegges å nedfelle alle forslag i SARFIs loggbok.

                        

§ 9       Oppløsning

Styret kan oppløse alle interne organer med 2/3 flertall stemmer.

Årsmøtet kan oppløse SARFI med 2/3 flertall stemmer.  

Alle midler SARFI har fått gjennom sponsorer skal tilbakeføres til sponsorene i henhold til inngåtte avtaler og resten av midlene skal overføres uavkortet til andre organisasjoner som arbeider på samme felt. Årsmøtet vil bestemme hvilken/hvilke organisasjon(er) midlene skal gå til etter oppløsning ved alminnelig flertall. 


 
 
Online - 1
 
 
 
Footer does not exists
Sist oppdatert :18.02.2012-Kl : 13:12:20