Søk: 

   
 
Logg inn      
   
   Medlemsområde
   Brukernavn :
  
   passord :
  
  
  
  Glemt passord...?
  Bli Medlem
 
Norske Aviser
 
Daglig verktøy
 
Kultur link
 
Nyhet
    Tips en venn   |     Skriv ut
 
23.11.2011
 
Ny rapport om opplæringstilbud til asylsøkerbarn
 
Får asylsøkerbarn det undervisningstilbudet de har krav på og tilsvarer tilbudet opplæringen andre elever får? På oppdrag av Utdanningsdirektoratet har NOVA laget rapport om opplæringen for mindreårige asylsøkere.
 

Rapporten kartlegger kommunenes opplæringstilbud til asylsøkerbarn i grunnskolealder, og fylkeskommunenes tilbud om videregående opplæring til unge asylsøkere. Den omfatter både barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere.

Sentrale spørsmål ved kartleggingen har vært:

  • Er undervisningstilbudet til asylsøkerbarn i grunnskolealder i tråd med regler og forskrifter?
  • Får unge asylsøkere innpass og deltar i videregående opplæring?
  • Tilsvarer undervisningstilbudet til asylsøkerbarn tilbudet til andre elever?

Nedenfor gjengis noen hovedfunn fra rapporten.

Asylsøkerbarn får grunnskoleopplæring

De aller fleste asylsøkerbarn i grunnskolealder får grunnskoleopplæring. De blir skrevet inn i grunnskolen relativt raskt etter ankomst til mottak eller omsorgssenter.

Som regel tar asylmottakene eller omsorgssentrene kontakt med skolene kartlegger barnas helse før skolestart.

Noen fag i innføringsklasser er nedprioritert

De fleste kommunene gir opplæring til asylsøkerbarn både i innføringsklasser/skoler og i ordinære klasser. Innføringstilbudet gis i en kortere periode før elever flyttes over til ordinære klasser/skoler av de fleste kommuner.

Elever i innføringsklasser får stort sett like mange undervisningstimer som elever i ordinære klasser, men det legges mindre vekt på religion, livssyn og etikk, samt praktisk-estetiske fag.

Få får tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning

Under halvparten av kommunene tilbyr tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Kun en av tre kommuner har ansatte i grunnskoleopplæringen med utdanning som tospråklig faglærer.

Det er små kommunene som gir det svakeste tilbudet når det gjelder tilpasset språkopplæring i til asylsøkerelever i grunnskoler.

Mangel for tilgang til SFO uheldig for integrering

De aller fleste kommunene tilbyr leksehjelp, men asylsøkerbarn i ordinære mottak har i all hovedsak ikke tilgang til skolefritidsordning.

Ansatte i mottak påpeker hvor uheldig dette er for barnas språkopplæring og integrering. De er derimot fornøyd med øvrige lokale fritidstilbud.

Varierende tilbud om videregående opplæring skaper problemer ved bosetting

Selv om mange fylker åpner for inntak av asylsøkere med kompetanse tilsvarende norsk grunnskole, varierer aktiviteter og innsats i forhold til potensielle søkere. Bare ti av sytten respondenter oppgir at unge asylsøker i deres fylke fikk informasjon om muligheten til å søke om videregående utdanning.

Halvparten av fylkene har tilbud om innføringsklasser. Elevene får same timetall som elever i ordinære klasser, samt særskilt norskopplæring. Tilbudet om tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring er imidlertid dårlig.

Ansatte på mottaks- og omsorgssentre oppgir at det varierende tilbudet til denne elevgruppa skaper problemer for unge når de flytter fra mottak til bostedskommunen.

Kilde: imdi.no